Referat fra Årsmøde og generalforsamling

Mødet blev også i år afholdt den 26. april 2023 på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense. Der var bestilt kroens berømte Æggekage med masser af tilbehør til de, som mødte frem kl. 12.00. Alle fik i år tildelt enkeltværelse, idet antallet af overnattende medlemmer kom under 30 personer. 

Årsmøde:

Foreningen havde i år entreret med Major, Steen Kjærgaard, Analytiker og Souschef for Institut for Strategi og Krigsstudier, Forsvarsakademiet, som foredragsholder. 

Steen Kjærgaard er for kort tid siden vendt hjem fra Kosovo, som han tilbragt en del tid med at rådgive en albansk minister med sæde i Pristina, Kosovo.

Steen Kjærgaard var helt opdateret på forholdene i Kosovo lige nu og han fremstod som en aldeles fremragende og levende fortæller, som tryllebandt tilhørerne i ca. 1½ time. Han supplerede sit foredrag med billeder og faktuelle tal om Kosovo og den situation, som området står i lige nu. En meget stor og måske uløselig opgave at få normaliseret forholdene i Kosovo venter forude. 

Et foredrag, som de fremmødte nød godt af og som de, der ikke var med, gik glip af.

Efter foredraget med Steen Kjærgaard var der kaffepause inde vi skulle i gang med Generalforsamlingen.

Generalforsamling 2023:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Kassereren fremlægger det revidere regnskab

3 a. fastsættelse af kontingent

  1. Indkomne forslag (bestyrelsen havde fremlagt 2 forslag til vedtægtsændringer
  2. Valg; formand Gert Remme (genopstiller ikke), bestyrelsesmedlemmerne Kurt Bannerhoff og Stig Andersson. Begge genopstiller. Jan Mortensen, genopstiller, Revisor Ole Amstrup genopstiller.
  3. Eventuelt

Ad 1: Jesper Christoffersen blev valgt med akklamation. Ingen modforslag.

Den valgte dirigent konstaterede, at der havde været problemer med at leve op til indkaldelsesreglerne, men fik de fremmødtes tilsagn om at godkende forsamlingen til trods.

Han konstaterede ligeledes, at punktet om fastsættelse af kontingent var faldet ud af den udsendte dagsorden. Han foreslog derfor, at punktet blev sat ind som pkt. 3a. Godkendt af forsamlingen.

Ad 2. Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at foreningen havde mistet 2 medlemmer, som begge var afgået ved døde. Der var tale om Jens Erik Kyed samt Erik Bryld. Formanden oplyste desuden, at foreningens fane havde været til stede bed Erik Brylds bisættelse efter anmodning fra familien.

Forsamlingen rejste sig og holdt et minuts stilhed i respekt for begge. Æret være deres minde.

Herefter fortsatte formanden sin beretning og han indledte med at sige, at det for ham personligt havde været et ”tungt” år og at var glad for den støtte, som han havde fået af flere kollegaer. Han var imidlertid nu klar til at tage de opgaver op, som lå foran ham.

I sin beretning kom han ind på Politimedaljen, som havde haft en helt urimelig sagsbehandlingstid og uden at der var fremkommet klare regler om hvordan man ansøgte om medaljen, hvem der kunne få den, hvordan og under hvilke former den skulle uddeles. Han havde, ligesom en række kollegaer, foretaget mange henvendelser til Rpchs afdelinger og særlig til HR-afdelingen uden at der var fundet løsning på problemet. Hjemmesiden var nu  næsten på plads og han glædede sig til at den blev færdiggjort, så medlemmerne aktivt kunne bruge den. Facebook-gruppen havde fungeret i nogen tid, men der var stadig et par småting, som skulle justeres. Desuden opfordrede han til at så mange som muligt tilmeldte sig. Han fortale om Veteranstøttegruppens arrangementer, som var/er åben for politifolk og politiveteraner. Bladet var desuden et emne som formanden kærede sig meget om. Vi er stadig en af de meget får foreninger som tjente/tjener penge på udgivelsen og selv om han nu trådte tilbage som formand tilbød han sin hjælp til fortsat at skaffe artikler og arbejde samme med udgiveren. Afslutningsvis takkede formanden for støtte og hjælp fra bestyrelsen og medlemmer i de år, hvor han havde været formand.

Der fremkom ganske få spørgsmål til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.

Ad 3. Kassererren fremlagde regnskabet, som forinden var blevet gennemgået godkendt af vores revisorer, Ole Amstrup og Lars Ruby. Kassereren kunne oplyse, at vi nu var 210 medlemmer hvoraf ca. halvdelen var pensionister. Foreningens likviditet var tilfredsstillende og derfor så han ingen grund til at hæve kontingentet og dermed var pkt. 3a også klaret. Ingen havde spørgsmål til regnskaberne, som blev godkendt af forsamlingen.

Ad 4. Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af § 4, så det var mere tidspassende. Det eneste der blev ændret var, at man nu har tilføjet at foreningens formue henstår på konto i Politiets Sprogforbund og bankkonto.   Desuden havde bestyrelsen fremsat forslag om ændring af § 7 idet man ønskede at fjerne kravet om, at indkaldelsen til generalforsamlingen indkaldes med 2 mdr.s varsel i fagbladet Dansk Politi. Ændringen betyder, at man ikke mere bringer indkaldelsen i Dansk Politi og at varslen til indkaldelsen ændres til 3 ugers varsel og bringes i vores blad og på hjemmesiden. Formanden supplerede med, at det under alle omstændigheder ville blive bragt flere gange i bladet, så alle kendte datoen længe før den officielle indkaldelse blev sendt ud.

Begge forslag blev vedtaget og de nye vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden og vedhæftet dette referat.

Ad. 5. Bjarne Askholm blev valgt som ny formand. Ingen modkandidater.

            Kurt Bannerhoff og Stig Andersson blev begge genvalgt. Ingen modkandidater.

            Jan Mortensen blev genvalgt. Ingen modkandidater.

            Lasse Grelk rykker op på den ledige bestyrelsespost efter Bjarne Askholm

            Gert Remme blev valgt som suppleant og bladansvarlig  på den ledige post efter Grelk.

            Ole Amstrup blev genvalgt som revisor.

Forsamlingen klappede længe og højt for valgene.

Ad 6. Næstformanden Stig Andersson var den første, som fik ordet under punktet og han takkede Gert for tiden, som han havde tilbragt som formand i foreningen. En passende gave blev i den forbindelse overbragt til Gert. Herefter var der en meeeeget lang snak om de manglende Politimedaljer og der fremkom flere bud på en fremtidig strategi for hvordan foreningen skulle tackle spørgsmålet. Den nye formand fremkom under sin takketale med nogle erklæringer i den anledning. Verner P. gjorde opmærksom på FN-museet i Frøslev og at man meget gerne ville modtage effekter til at friske politiafsnittet lidt op. PBB er i øvrigt medlem af museet. Der blev gjort opmærksom på EU-dagen, som bliver fejret på Kastellet i Købehavn den 9. maj 2023. Et par stykker spurgte til den manglende repræsentation fra Rpch og Forbundet. Forklaring blev givet og den nye formand, Bjarne Askholm holdt en lille takketale for valget og Gert Remme. Han endte også med at takke dirigenten for god styring af mødet.

Dermed var Generalforsamlingen afsluttet og ventetiden til at indtage aftensmaden, stegt flæsk med persillesovs og citronfromage, blev brugt til at drikke lidt øl og fortælle historier fra fortiden. Meeeeeget hyggeligt. Overvej om du ikke skal med næste år.

Kurt Bannerhoff, referent Jesper Christoffersen, dirigent 


menu-circlecross-circle