Vedtægter og bestyrelse

Her på siden kan du læse mere om Politiets Blå Baretter, og dem der står bag foreningen. 

Vores vedtægter

§ 1:
Foreningens navn er: POLITIETS BLÅ BARETTER. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende
formands bopæl.

§ 2:
Foreningens formål er at videregive erfaringer opnået i FN- og International tjeneste til gavn for kolleger, der
forretter eller har forrettet FN- eller International tjeneste i den hensigt at støtte med kollegial bistand – samt
at afholde arrangementer for medlemmerne af såvel faglig, kulturel som venskabelig karakter.

§ 3:
Som medlemmer kan optages politifolk og pensionerede kollegaer, der er eller har været udsendt i FN tjeneste
eller anden International tjeneste.

§ 4:
Medlemmerne betaler et månedligt kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling og som
opkræves via løntræk i Politiets Sprogforbund eller ved bankoverførsel.
Foreningens formue henstår på konto i Politiets Sprogforbund og bankkonto.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 5:
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.

§ 6:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen, suppleanter og revisorer vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen, suppleanter og revisorer vælges for en 2-årig periode.
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.
Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor vælges på ulige år.
Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant og 1 revisor vælges på lige år.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand.

§ 7:
Generalforsamling og Årsmøde afholdes inden udgangen af maj måned og indkaldes med 3 ugers varsel i
foreningens blad Politiets Blå Baretter og på hjemmesiden. Dagsordenen til Generalforsamlingen skal
indeholde følgende punkter:
•    Valg af dirigent
•    Bestyrelsens beretning
•    Kassererens beretning
•    Fastsættelse af kontingent
•    Indkomne forslag
•    Valg af bestyrelse
•    Valg af suppleant
•    Valg af revisor
•    Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Kun personligt fremmødte medlemmer er stemmeberettigede på
generalforsamlingen.

§ 7 a:
I forbindelse med afholdelse af den årlige generalforsamling afholdes der et årsmøde med kulturelt eller
fagligt indhold og hvor repræsentanter fra Rigspolitiet, Politiforbundet samt eventuelt andre relevante
personer kan inviteres som gæster. Formålet er at orientere medlemmerne om nuværende- eller fremtidige
Internationale missioner eller forhold, der i øvrigt har betydning for udsendte eller tidligere udsendte politifolk.

§ 8:
Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte
medlemmer stemmer herfor, mens øvrige generalforsamlingsbeslutninger kan vedtages ved simpelt flertal.

§ 9:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne,
skriftligt fremsender anmodning herom. Dagsordenen bekendtgøres samtidig.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter indkaldelsen.

§ 10:
Foreningens opløsning kan kun finde sted såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Er dette antal ikke til
stede på den pågældende generalforsamling, kan foreningen kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte
medlemmer på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens formue ligeligt mellem Museet for Danmarks
Veteraner og Fonden for Veteranhjemmene.

Seneste ændring i vedtægterne er foretaget på generalforsamlingen på Fangel Kro den 2. maj 2024.
 

Bestyrelse

Formand

Bjarne Askholm

Kontaktinfo

Tlf: 61208324
vbaskholm@yahoo.dk

Kasserer

Finn Knudsen

Kontaktinfo

Tlf: 26722152
finn.knudsen@bbsyd.dk

Næstformand

Stig Andersson

Kontaktinfo

Tlf: 41386340
stiga12003@yahoo.dk

Medlem

Kurt Bannerhoff

Kontaktinfo

Tlf: 30130563
bannerhoff@yahoo.dk

Redaktør

Gert Remme

Kontaktinfo

Tlf: 21221913
remme@privat.dk

Medlem

Lasse Grelk

Kontaktinfo

Tlf: 26205533
kosovolas@yahoo.dk

Suppleant

Jan Mortensen

Kontaktinfo

Tlf: 22409285
blume@post.tele.dk
menu-circlecross-circle