Vedtægter og bestyrelse

Her på siden kan du læse mere om Politiets Blå Baretter, og dem der står bag foreningen. 

Vores vedtægter

§ 1:
Foreningens navn er: POLITIETS BLÅ BARETTER. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.
§ 2:
Foreningens formål er at videregive erfaringer opnået i FN- og International tjeneste til gavn for kolleger, der forretter eller har forrettet FN- eller International tjeneste i den hensigt at støtte med kollegial bistand – samt at afholde arrangementer for medlemmerne af såvel faglig, kulturel som venskabelig karakter.
§ 3:
Som medlemmer kan optages politifolk og pensionerede kollegaer, der er eller har været udsendt i FN tjeneste eller anden International tjeneste.
§ 4:
Medlemmerne betaler et månedligt kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling og som opkræves via løntræk i Politiets Sprogforbund eller pr. giro.
Foreningens formue henstår på konto i Politiets Sprogforbund.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 5:
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.
§ 6:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen, suppleanter og revisorer vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen, suppleanter og revisorer vælges for en 2-årig periode.
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.
Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor vælges på ulige år.
Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant og 1 revisor vælges på lige år.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand.
§ 7:
Generalforsamling og Årsmødet afholdes inden udgangen af maj måned og indkaldes med 2 måneders varsel i fagbladet Dansk Politi, samt i foreningens blad Politiets Blå Baretter, Dagordenen til Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
•    Valg af dirigent
•    Bestyrelsens beretning
•    Kassererens beretning
•    Fastsættelse af kontingent
•    Indkomne forslag
•    Valg af bestyrelse
•    Valg af suppleant
•    Valg af revisor
•    Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun personligt fremmødte medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
§ 7 a:
I forbindelse med afholdelse af den årlige generalforsamling afholdes der et årsmøde med kulturelt eller fagligt indhold og hvor repræsentanter fra Rigspolitiet, Politiforbundet samt eventuelt andre relevante personer kan inviteres som gæster. Formålet er at orientere medlemmerne om nuværende- eller fremtidige Internationale missioner eller forhold, der i øvrigt har betydning for udsendte eller tidligere udsendte politifolk.
§ 8:
Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor, mens øvrige generalforsamlingsbeslutninger kan vedtages ved simpelt flertal.
§ 9:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne, skriftligt fremsender anmodning herom. Dagsordenen bekendtgøres samtidig.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter indkaldelsen.
§ 10:
Foreningens opløsning kan kun finde sted såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Er dette antal ikke til stede på den pågældende generalforsamling, kan foreningen kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens formue ligeligt mellem FN-museet og Fonden for Veteranhjemmene.
Seneste ændring i vedtægterne er foretaget på generalforsamlingen på Fangel Kro den 8. maj 2014.

Bestyrelse

Formand

Gert Remme

Kontantinfo

Tlf: 21221913
remme@privat.dk

Kasser

Finn Knudsen

Kontantinfo

Tlf: 26722152
finn.knudsen@bbsyd.dk

Næstformand

Stig Andersson

Kontantinfo

Tlf: 20613863
stiga12003@yahoo.dk

Medlem

Kurt Bannerhoff

Kontantinfo

Tlf: 1337
bannerhoff@yahoo.dk

Medlem

Bjarne Askholm

Kontantinfo

Tlf: 61208324
vbaskholm@yahoo.dk

Suppleant

Lasse Grelk

Kontantinfo

Tlf: 26205533
kosovolas@yahoo.dk

Suppleant

Jan Mortensen

Kontantinfo

Tlf: 22409285
blume@post.tele.dk
menu-circlecross-circle