Årsmøde og referat

Mødet blev også i år afholdt den 2. maj 2024 på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense. Der var bestilt
kroens berømte Æggekage med masser af tilbehør til de, som mødte frem kl. 12.00. Alle fik ligesom sidste
år tildelt enkeltværelse, idet antallet af overnattende medlemmer kom under 30 personer. 
Foreningen havde i år besøg af Dea Damkjær Wille, International udstationering og hun fortalte om
opbygningen af den internationale afdeling som den er i dag, et udvalg af de missioner, hvor dansk politi er
deltager, de fleste i Afrika. Der er pt 50 politifolk udsendt til Frontex, samt 31 politifolk i div.missioner
fordelt på 11 chargeret og 20 uchargeret.
Michael Bergmann Møller fra PID fortalte om løn og pension, samt besvarede div. Spørgsmål fra
deltagerne.
Herefter var det formanden, Bjarne Askholm, der i et spændende og medrivende foredrag fortalte om sin
udstationering i forskellige områder i Afrika.
Efter foredraget var der kaffe og kage inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag (bestyrelsen havde fremlagt til kontingent forhøjelse og Agner havde et forslag om
  ændring af tekst i vedtægtens § 10
 6. Valg; af div. Best. Medlemmer og revisor
 7. Eventuelt
  Ad 1: Orla Bech blev valgt med akklamation. Ingen modforslag.
  Dirigenten indledte med at konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og var således
  beslutningsdygtig.
  Ad 2: formandens beretning
  Beretningsåret fra seneste GF d. 27. april og frem til i dag er som bekendt mit første år i stolen efter flere års
  suppleantmedlemskab i bestyrelsen. Og ikke desto mindre et ganske travlt år på mange måder inden for
  vores virke.

2023 var året, hvor Medaljetildelingen af den af tidligere JM Søren Pape Poulsens i 2019 indstiftede medalje
for Politiets Internationale Tjeneste, blev effektueret med uddeling af 96 medaljer d. 6. oktober på
Københavns Rådhus til et rigtig flot, værdigt og hyggeligt arrangement ved JM Peter Hummelgaard som
vært og RPCH Thorkil Fogede samt enkelte fra RPLT som særlige gæster inkl. PBB formanden.
I al beskedenhed så var PBB formandens opfordring til JMs HR-chef om et tilsvarende arrangement for de
der var forhindrede eller ikke havde fået ansøgt endnu, en god anledning til at JM netop gennemførte et
tilsvarende arrangement på Københavns Rådhus i fredags d. 26. april med 63 medalje modtagere.
Det skal ikke afholde mig fra at udbringe en rigtig stor tak til bl.a. tidligere formand Gert Remme og mange
andre gode kræfter i PBB samt Claus Redder i PID gennem årene for at have arbejdet på dette område
gennem de seneste ca. 10 år, hvor de første drøftelser herom blev indledt med RPLT International
Udstationering. De første streger blev tegnet til et udkast og forslag samt fremsendelse til Hofmarskallatet
m.m., idet man gennem årene har kunnet bibringes indtrykket af, at ”nogen” i RPLT eller JM egentlig ikke
rigtig synes ”det var nødvendigt”, kontra Forsvaret som har haft en sådan International Medalje til
udlevering gennem mange år, og tillige en bagudrettet medalje (1948 – 2009), som adskillige tusinder
tjenestegørende og tidligere MIL kolleger modtog omkring 2016.
Tidligere sektionsleder Flemming Nørgaard Bech arbejdede også meget for dette, men tildelingen strandede
også på, at man i RPLT ikke havde tilstrækkeligt med opdaterede lister fra de første udsendte hold tilbage i
Cypern perioden, men også på Balkan i begyndelsen af 90’erne.
Det var ganske ærgerligt, og dermed også medvirkende til at JM og RPLT traf denne beslutning, at man
derfor selv skulle ansøge om sin medalje. Det er der rigtig mange der har gjort – dejligt – men samtidigt
også afholdt nogle derfra!
Ikke desto mindre et faktuelt emne vi ikke kan gøre noget og mere ved nu, men det er nævnt overfor RPLT
af indtil flere. Men nu må vi se fremad og ikke mindst glæde os over, at ganske mange har fået tildelt
medaljen i virkelige værdige rammer.
Rent faktisk uddelte JM Matias Tesfaye medaljen første gang tilbage til Flagdagen d. 5. september 2022 til
18 kolleger, som inden for det seneste år da var kommet hjem fra mission.
Tilsvarende modtog 18 kolleger medaljen på Flagdagen sidste år i 2023 (undertegnede inkl.), og planen er
nu, at hjemkomne politikolleger inden for det seneste år får tildelt medaljen på denne gode dag.
Afslutningsvis så er der fortsat kolleger, som har søgt og fået bevilget medaljen men ikke kunne være
tilstede i København begge gange, ligesom der var par sygemeldinger op til d. 26. april. Tilsvarende er der
en hel del, der fortsat har mulighed for at ansøge om medaljen.
Det spørgsmål stillede jeg arrangøren HR chefen i JM, Trine Dahl samt HR chefen i RPLT Lene Vejrum
over et par gode Rådhuspandekager i fredags. De vil gå i tænkeboks, og kunne overraskende – ikke
udelukke et nyt og tilsvarende arrangement, men der kunne også blive tale om en fremsendelse per post og
for tjenestegørende en samlet fremsendelse til den stedlige Politidirektør for tildeling ved et kreds
arrangement – derom en senere afgørelse.
Jeg vil derudover nævne et eksempel på en pens. Politi kollega, som jeg har kommunikeret med (ikke PBB
medlem), idet han modtog efter sin ansøgning invitation til at få tildelt medaljen d. 6. oktober 2023, men var
da forhindret.
Efterfølgende op til det seneste arrangement, fik han besked om, at hans medalje alligevel ikke kunne
tildeles, da man fejlagtigt ikke havde fulgt samtlige kriterier – netop min. 60 dages udsendelse. Den
pågældende kollega, havde alene været udsendt i 52 dage. I øvrigt en atypisk kort udsendelse, og det
berettigede så alligevel ikke til medaljen.

Ikke desto mindre har jeg som formand oplevet en virkelig god kontakt og dialog til JM og RPLT mission
management i.f.m. nævnte 2 arrangementer. Der har været et virkeligt godt samarbejde, og vores PBB
forening bliver ganske anerkendt i Ministeriet.
Vedr. repræsentative arrangementer med vores fane, har Agner Skjødt og Ole Amstrup samt supporteret en
gang med Kaare Hvass Knudsen, på meget værdigt vis repræsenteret PBB med fanen til følgende
arrangementer:

 • EU 50 års dagen – 9. maj 2023 på Kastellet.
 • Peacekeepers day – 29. maj 2023 på Kastellet.
 • Flagdagen – 5. september 2023 på Kastellet samt i Holmens Kirke og på Christiansborg.
 • JM’s medalje tildeling d. 6. oktober 2023 på Københavns Rådhus.
 • FN-dagen – 24. oktober 2023 på Kastellet.
 • Danske Veteraners Mindedag 22. december 2023 på Kastellet.
 • Tronfølger skiftet – 14. januar 2024 ved Holmens kirke.
 • NATO dagen – 4. april 2024 på Kastellet.
 • JM’s medalje tildeling d. 26. april 2024 på Københavns Rådhus.


Mange tak for Jeres gode og meget værdsatte PBB fanebærer virke.


I begyndelsen af Januar fik PBB en henvendelse om at finde en delegat fra foreningen, som havde forrettet
UNCIVPOL tjeneste på Cypern i anledning af markeringen af UNFICYPs 60 års jubilæum d. 4 marts i
Nicosia på Cypern.
Hans Jørgen Blicher-Lauritzen blev udpeget og for en mindre egenbetaling samt tilskud fra
Forsvarsministeriet i rammen af Danmarks Veteraner (tidligere de Blå Baretter) deltog Hans Jørgen på en 4-
5 dages tur til øen i den østlige del af Middelhavet sammen med 7 tidligere MIL UNFICYP kolleger
herunder formand og et par repræsentanter fra foreningen - Danmarks Veteraner.

Jeg er glad for i dag, at RPLT ved Sektionsleder Dea Damkjær Wille har bakket op om at stille op og
informere deltagerne omkring status med Internationale udsendelser, vilkår og uddannelse m.m.
Tilsvarende glad for, at PID fortsat bakker op omkring vore arrangementer i dag ved næstformand Michael
Bergmann Møller, idet vores nye kontakt person Louise Heiberg var forhindret.
Louise har overtaget stafetten efter Claus Redder, som i mange år har varetaget hvervet som kontakt person
til det Internationale og herunder PBB. Stor tak til Claus for hans interesse gennem årene.
Vi har det seneste år udgivet 4 blade, et i kvartalet – så stor tak til redaktøren Gert Remme for sit store
arbejde hermed. Det er mit klare indtryk at de læses af mange og jeg fik anerkendende tilbagemelding fra en
chefkonsulent i JM, som forud for arrangementerne ringede til mig og søgte om information til JM’s tale,
som hun skulle forberede. Hun havde læst flere af bladene, og var ganske betaget af bl.a. Niels Jessen
Hansens beretning omkring sit missionsophold i Srebrenica.
Ofte er der stofmangel, og artiklerne kommer i sidste øjeblik, så hermed en opfordring til alle jer omkring
nogle gode beretninger fra jeres missioner, selv om de ligger år tilbage – og meget gerne med fotos.
Beretningerne udløser også lidt vingaver fra Trykkerifirmaet Wihlborg, Østergaard og Hansen, som PBB har
et fortrinligt samarbejde med.
Imidlertid er trykkeriet udfordret af PostNord, der desværre ikke leverer så stabilt, som man troede. Jeg har
bl.a. manglet et par numre, tilsvarende med mit tjenestested i Ringkøbing – og andre modtaget 14 dage
senere end andre steder i landet. Trykkeriet kigger på andre og mere stabile leverandører af vores blad.

Afslutningsvis omkring vores forening – vi er for nuværende 189 medlemmer. Det er min hensigt, at vi skal
søge at hverve flere medlemmer blandt de tjenestegørende når de kommer hjem fra mission.
Tilsvarende ligger der en opgave med vores hjemmeside, som er moderniseret. Men bestyrelsen mangler
selv at få adgang og viden derom opslag, hvilket vi er i god dialog med webmasteren om.
Hermed vil jeg afslutte og ønske et godt forenings år.
Der fremkom ganske få spørgsmål til beretningen, som herefter blev taget til efterretning

Ad 3. Kasseren fremlagde regnskabet, som forinden var blevet gennemgået godkendt af revisorerne, Ole
Amstrup og Lars Ruby. Kassereren kunne oplyse, at vi nu var 189 medlemmer hvoraf ca. halvdelen var
pensionister. Foreningens likviditet var nogenlunde tilfredsstillende, mere om dette i Pkt. 4. Ingen havde
spørgsmål til regnskaberne, som blev godkendt af forsamlingen.

Ad 4. Bestyrelsen foreslog en kontingent forhøjelse på kr. 5 til i alt kr.15 pr. måned, grundet stadig stigende
udgifter.
Generalforsamlingen vedtog kontingentstigningen.

Ad. 5. Agner Skjødt havde indsendt et forslag om ændring i teksten til § 10, således at FN-museet blev
Til ”Museet for Danmarks Veteraner”
Forslaget godkendt.
Ad 6. Valg:

 • a. Kasserer: Finn Knudsen, genopstiller
 • b. Bestyrelse: Lasse Grelk, genopstiller
 • c. Best. Suppleant: Gert Remme, genopstiller
 • d. Revisor: Lars Ruby, genopstiller

Alle valgt med siddende ovationer.


Ad 7. Under eventuelt blev igen igen drøftet og diskuteret vedr. vores hjemmeside mht. stavefejl og
manglende opdatering. Formanden og kasseren aflægger webmasteren et besøg mht. genoprettelse.

Dermed var Generalforsamlingen afsluttet og ventetiden til at indtage aftensmaden, Herregårdsbøffer med
forskellige potatis, samt is til dessert. Resten af aftenen, blev brugt til at drikke lidt øl og fortælle røver
historier fra fortiden. Hyggeligt.

Stig Andersson referent, Orla Bech dirigent


menu-circlecross-circle